Industriální topografie/ architektura konverzí 2005-2015

Industriální topografie / architektura konverzí, Česká republika 2005-2015  / Industrial topography / the architecture of conversion, Czech Republic 2005-2015

Publikace byla vydána při příležitosti konání stejnojmenné výstavy (17.12.2014 – 1.2.2015 Galerie Jaroslava Fragnera) ve spolupráci a s podporou Galerie Jaroslava Fragnera, platformy Industriální stopy a Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI. / This book is published to concide with an exhibition of the same name and with the support of Jaroslav Fragner Gallery, The Vestiges of Industry Platform, and the Technical Monuments Committee of the Czech Chamber of Certified Engineers and Technicians and the Czech Union of Civil Engineers.

vydalo ČVUT v Praze, Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury 2014 / published by the Czech Technique University in Prague, the Research Centre for Industrial Heritage (VCPD) of the Faculty of Architecture 2014

www.industrialnitopografie.cz

Reprezentativní výběr více než 30 příkladů nového využití opuštěných průmyslových staveb a areálů. Projekt reaguje na citlivé, důležité a dnes často diskutované téma využití industriálních staveb a svou formou má oslovit nejen odbornou, ale i laickou veřejnost./ A representative selection of more than 30 examples of new use of abandoned industrial buildings and sites. The project response to the sensitive, important and often discussed topic of today – the use of industrial buildings and its form should address not only the professional public, but also the one.

Součást projektu MK ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI, Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity / Outcome of the project An industrial Topography of the Czech Republic – Adapted New Uses of Industrial Heritage as a Part of National and cultural Identity supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic under its NAKI (National and Cultural Identity) Applied Research Programme.

Posted in and tagged with . RSS 2.0 feed.